Skip to content

บริการตรวจคัดกรองโควิด-19

Health Hunter Medical Laboratory เปิดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19

ATK – ทราบผลไว ภายใน 15 นาที (ราคา 390 บาท)

RT-PCR – ทราบผลภายใน 6 ชั่วโมง (ราคา 1,690 บาท)

พร้อมใบรับรอง & หมอพร้อม สำหรับผู้ที่จะใช้ประกอบการเดินทางไปต่างประเทศ สอบ หรืออื่น ๆ

Related News

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.