Skip to content

มะเร็งปากมดลูก ภัยร้ายใกล้ตัวที่คุณผู้หญิงควรระวัง!

เกิดขึ้นในเซลล์ปากมดลูก บริเวณช่วงล่างของมดลูกและเชื่อมต่อกับช่องคลอด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเอชพีวี (HPV)

โรคมะเร็งปากมดลูกมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆในระยะแรกที่เป็น แต่เมื่อเริ่มเป็นหนักมากขึ้นร่างกายจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติ เช่น ตกขาวผิดปกติ หรือมีภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อมะเร็งปากมดลูก

  • การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
  • การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย
  • การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นๆ เช่น โรคหนองในแท้, โรคซิฟิลิส และโรคเอชไอวี/ โรคเอดส์
  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะหากระบบภูมิคุ้มกันต่ำ
  • การสูบบุหรี่

Related News

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.